Handelsbetingelser for køb i Netbutik

Salgs og leveringsbetingelser.
Holstebro, den 15/1, 2018, version 1/1.

1.  GENERELT.
1.1.   Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs og leveringsbetingelser ( herefter Betingelser ) for Albertsen´s Havepleje, Rolf Krakes Vej 8, 7500 Holstebro, CVR-nr: 38276077 ( herefter Sælger ), for leverancer til Køber fra anden Producent ( herefter Producent ).
2. BESTILLING.
2.1. Sælger forhandler udelukkende til detail kunder. Bestilling kan ske på sælgers mail, albertsenshavepleje@gmail.com  eller ved telefonisk henvendelse til Sælger, Tlf. 60626224. Hvis køber har forespørgsler omkring bestilling af varer eller køber ønsker tilbud på større bestillinger, kan sælger kontaktes på tlf. 60626224.
3. PRISER.
3.1. Alle priser angives som detailpriser inkl. Fragt. Såfremt priserne for en tilbudt leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, fra Producent, er Sælger berettiget til at ændre de overfor Købers tilbudte priser.
3.2. Omfattes leverancen af Sælgers benyttet prisliste (webshop), fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.
4. BETALING.
4.1. Kan ske kontant eller via Mobilepay, ved afhentning af bestilte varer på sælgers adresse, eller via fremsendelse af faktura til køber ved direkte levering, der kan ligeledes betales via Mobilepay. Ved direkte levering afsendes bestillingen efter sælger har modtaget betalingen, herunder også evt. fragtgebyr. ( fragtgebyret er 325,00 kr. ved bestillinger af min. 10 sækkevarer )
5. BEKRÆFTELSE.
5.1. Den af køber, bestilte vare, bekræftes af sælger efter endt betaling, med afgivelse af bestilling tihos producenten og hvornår den bestilte vare leveres på købers ønskede adresse.
6. PRODUKTINFORMATION OG ÆNDRINGER.
6.1. Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælgers Producent, skriftligt henvises hertil. Sælgers Producent forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Sælger.
6.2. Den angivne produktmængde på produktet er vejledende, idet vægten kan svinge, eksempelvis i tørt og vådt vejr. Oplysninger om vægtfylde er ligeledes vejledende. Vægtfylde for et produkt fra Producentens side kan indeholde fejl eller ændringer.
7. RETURVARER.
7.1. Overskydende varer i Købers bestilling tages ikke retur.
8. LEVERING OG FORSENDELSE.
8.1. Ved alle køb inden for Danmarks grænser og inden for det landfaste Danmark sker forsendelse med fremmed fragtfører for Producentens regning og for Sælgers Købers risiko. ( gælder BigBags og min. 20 sækkevarer ). Ved bestilling af min. 10 sækkevarer til direkte levering, betaler Køber et fragtgebyr i henhold til ovennævnte leveringsområder i Danmark.
8.2. Alle forsendelser der foretages af Producenten, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Sælgers Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for Sælgers Købers regning.
8.3. Underlaget på leveringsstedet skal være egnet til kørsel med tunge køretøjer. Tilgangsvejen skal være minimum 3 meter bred og med 4 meters frihøjde under lavt hængende el-ledninger eller nedhængende træer. Sælger og Producenten påtager sig således intet ansvar, såfremt der måtte opstå skader som følge af, at leveringsstedet ikke er egnet til kørsel med tunge køretøjer.
8.4. Varene leveres henstillet uden opsyn, hvis Køber ikke er at træffe på leveringstidspunktet på leveringsadressen. Hvis leveringen sker på offentlig vej, skal Køber hurtigst muligt og senest samme dag som leveringen finder sted, tydeligt afmærke stedet og dermed varsle brugerne af den offentlige vej.
8.5. Varene fragtet sædvanligvis med ladbil og tilhørende palleløfter. Det er således ikke muligt for fragtmanden at løfte varene eller levere på løst underlag, ( grus, græs, sand og jord ). Har Køber særlige ønsker til leveringen, bedes dette oplyst ved bestilling.
8.6. Forsendelse af det købte sker for Sælgers Producents regning, men for Købers risiko, idet risikoen for de købte varer overgår til Køber ved afsendelse fra Producentens ejendom, for bestilte varer der afhentes på Sælgers adresse. Bestilte varer til direkte levering på Købers ønskede adresse, leveres som ovennævnt, hvis bestillingen er på min. 20 sækkevarer. ved bestillinger på min. 10 sækkevarer, påløber et fragtgebyr på 325,00 kr. ( gælder ved faste ø
9. LEVERINGSTID.
9.1. Leveringstiden er fastsat af Sælgers Producent efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der forelå ved bestillingens modtagelse. Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Producent, Sælger og Køber, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 7 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger og Sælger overfor Producent. Producent skal uden ugrundet ophold meddele Sælger om ændringer i leveringstiden, hvormed Sælger  ligeledes skal meddele Køber uden ugrundet ophold om ændringer i leveringstiden.
10.  MANGLER OG REKLAMATIONER.
10.1. Ved levering skal Køber straks og senest samme dag som leveringen finder sted, foretage en gennemgang af de leverede varer, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber senest samme dag, efter leveringen har fundet sted, give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansavar og enhver forpligtelse.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer.

FORCE MAJEURE.
 Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for Køber ved omstændigheder der ligger udenfor Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter, ( strejker og lockouts ), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, afbrydelse af den almindelige samfærdsel såsom produktions og leveringsvanskeligheder der skyldes forhold der ikke kan bebrejdes Sælger.